اولین نشست هماهنگی سلسله رویدادهای فرنو

در نخستین نشست هماهنگی سلسله رویدادهای فرنو، برنامه‌های این رویداد بحث و بررسی شد. ضرورت پیوند تولیدکنندگان صنایع فرهنگی با مجموعه‌های توسعه دهنده کسب و کارها از اهداف این سلسله رویدادهاست. به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی سلسله رویدادهای فرنو؛ رویدادهای پیوند صنایع فرهنگی، پیش از ظهر شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ در قالب دو پنل […]